18 juni 2017

N279: sociale duurzaamheid telt zwaar voor PvdA Meierijstad

Tijdens de oordeelsvormende commissievergadering van Meierijstad op 15 juni j.l. kwam de reconstructie van de N297 van Veghel naar Helmond aan de orde. PvdA woordvoerder Willem van Laarhoven vroeg aandacht voor de sociale duurzaamheidsaspecten die in het gedrang lijken te komen. PvdA Meierijstad kondigde hierover een motie aan die – naar het zich laat aanzien – door meerdere partijen gesteund zal worden.

Keldonk

Er zijn voorbeelden genoeg van situaties waarin kanalen, railverbindingen, wegen en dergelijke forse sociale barrières kunnen vormen binnen gemeenschappen. Ook in Meierijstad dreigen we daarmee geconfronteerd te worden. De oversteek over het kanaal bij Keldonk wil men vervangen door een fietsbrug en meer noordelijk wil men een aansluiting van de N279 richting bedrijventerreinen De Dubbelen maken. Daar kunnen de Keldonkers het kanaal oversteken. Dat het niet zo’n probleem zou zijn, omdat het om een beperkt aantal gezinnen zou gaan, is het slechtst denkbare argument. Elke sociale isolatie, in welke vorm en hoe ernstig dan ook is er een, en draagt niet bij aan een duurzame ontwikkeling zoals we die als PvdA in Meierijstad voorstaan. Dit moeten we te allen tijde voorkomen. Tijdens de inspraakronde aan het begin van de bijeenkomst bleek hoe zeer het leeft onder de bewoners.

Sluipverkeer

Een tweede belangrijk punt dat PvdA aankaartte is dat agrarische of daaraan gerelateerde bedrijven grond en of werkzaamheden aan beide kanten van het kanaal hebben. De afstand vanaf de huidige brug tot de nieuwe oversteek bedraagt ca. 1.800 meter. Heen en terug aan de andere zijde dus 3,6 km en inclusief de terugreis naar Keldonk 7,2 km. Dat is voor agrarisch gerelateerd vervoer een forse, tijdrovende en kostenverhogende afstand. Dat mag niet worden onderschat. En bovendien draagt het flink aantal extra km’s niet bij aan de duurzaamheid? Als tegenargument wordt wel genoemd een mogelijke toename van het sluipverkeer. Maar dat is volgens de PvdA niet steekhoudend omdat daartegen diverse maatregelen denkbaar zijn.

Volwaardige brug

De PvdA Meierijstad zal, om te voorkomen dat Keldonk wordt opgeknipt, bij motie het college vragen met de provincie in overleg te gaan met als doel de geplande fietsbrug op te waarderen tot een volwaardige brug voor het plaatselijk (landbouw)verkeer. De aansluiting naar De Dubbelen kan dan zoveel mogelijk naar het noorden worden aangelegd. Dat biedt bovendien de mogelijkheid om in een later stadium Veghel aan de zuidzijde te ontsluiten.

Een tweede heikel punt vormde de N279 door Veghel, met name de Taylorbrug. Ook daarover was de commissie het voltallig eens dat er onvoldoende was nagedacht over aanvaardbare alternatieven. Wat er nu ligt lost te weinig van de bestaande knelpunten op, zeker ook in sociaal opzicht. Commissie breed werd er bij de wethouder op aangedrongen om bij de Provincie te pleiten op uitstel. Het is onverantwoord om over zulke belangrijke zaken onder hoge tijdsdruk te moeten beslissen. Er is onvoldoende de gelegenheid geweest om alle informatie goed te kunnen beoordelen en te verwerken. De wethouder gaf echter aan dat het niet verstandig is om hem met het verzoek tot uitstel op pad te sturen.

Met de motie over de Keldonkse brug laten we zien dat we niet onnodig willen stagneren maar serieus bezig zijn het beste voor onze inwoners gerealiseerd te krijgen. Onder het motto “Investeringen in een goede oversteek zijn eenmalig, die voor de sociale duurzaamheid voor generaties” zal PvdA Meierijstad zich blijven inzetten voor een oplossing die voor alle betrokkenen het best haalbare is.