Door Willem van Laarhoven op 7 april 2017

Fairtrade ereburgerschap

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 april dienden Lijst Blanco en D66 een motie in, waarin ze de gemeente op een nogal dwingende manier wilden voorschrijven een integraal landbouw- en plattelandsbeleid te ontwikkelen en voor te leggen aan de raad. En dat nog wel vóór 1 januari 2018!

Natuurlijk hecht ook de PvdA aan een landbouwbeleid waarin economie, wonen, volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en recreatie in balans zijn, maar deze partij gaf in een reactie aan dat er al zeer veel regelingen bestaan die betrekking hebben op de landbouw. Zo is er bijvoorbeeld op provinciaal niveau de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, waar bedrijven aan moeten voldoen. Een regeling waarbij een groot aantal maatschappelijke organisaties betrokken is. Zaken die spelen op het vlak van de volksgezondheid en dierziekten zijn landelijk geregeld. Waarom zouden er nog meer regels op gemeenteniveau moeten komen om het agrarische ondernemers nog lastiger te maken?

PvdA-raadslid Sikko Oegema verbaasde zich over “de grote en bombastische woorden” in de toelichting op de motie en vroeg zich hardop af wat de criteria zijn voor een zogenoemde megastal. Hij vroeg zich zelfs af of  de indieners in dit verband de term vooral gebruikten om een schrikbeeld te creëren.

De motie werd verworpen. De voorzitter stelde voor om dit onderwerp in een beeldvormende bijeenkomst nog eens uitvoerig tegen het licht te houden.

Kwijtschelding Leges energie-neutrale bouw
Hart voor Schijndel en D66 dienden een motie in waarin ze het college van Meierijstad vroegen uit te zoeken of vrijstelling van leges voor energieneutrale bouw mogelijk is en wat daarvan de financiële consequenties zijn. Het college gaf aan de motie te steunen en de wethouder zegde toe  voor 1 juni meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden en gevolgen daarvan. Ook de PvdA vindt dit voor een duurzame ontwikkeling binnen de gemeente een belangrijk onderwerp. Wel zou de PvdA graag een meer integrale benadering zien, waarin bijvoorbeeld ook zaken als welstand meegenomen worden. Er zijn op veel meer fronten belemmeringen die een duurzame ontwikkeling binnen Meierijstad onnodig in de weg kunnen staan. Ook daarvoor zouden stimulerende maatregelen moeten gelden.

Een bredere visie op duurzaamheid en participatie
Volgens de PvdA zouden al in de raadsvoorstellen de mogelijkheden voor verduurzaming meer aangegrepen moeten worden. Aparte paragrafen ‘duurzaamheid’ en ‘participatie moeten daarbij helpen. “Er staat nu veel te vaak ‘niet van toepassing,” aldus Sikko Oegema. Wethouder van Rooijen ging daarin mee en gaf aan dat er vaak achter de schermen uitvoerig wordt nagedacht over de mogelijkheden, maar ze komen doorgaans niet expliciet naar voren. De wethouder zegde toe voortaan de afwegingen bij de stukken beschikbaar te stellen, zodat duidelijk is welke dat waren. Op die manier kan de participatie door middel van een politiek-inhoudelijke discussie ook beter vorm krijgen. Deze toezegging was voor de PvdA fractie voldoende om de motie niet in stemming te brengen.

In het verlengde daarvan diende de PvdA fractie wel een amendement in op de verordening ereburgerschap, erepenning, jeugdlintje Meierijstad. Sikko Oegema stelde dat, als het college zo sterk hecht aan een duurzame ontwikkeling en een leefbare wereld, we hier ook die lijn door  moeten trekken. Omdat Meierijstad tenslotte een Fairtrade gemeente is – en dat wil blijven – moet ze de kansen voor de inkoop van fairtrade of gerecycled edelmetaal serieus overwegen. De portefeuillehouder, burgemeester Fränzel, zegde dat toe.

Willem van Laarhoven

Willem van Laarhoven

Willem van Laarhoven is woonachtig in Sint-Oedenrode en burgercommissielid namens de PvdA Meierijstad.

Meer over Willem van Laarhoven